Chéo giàn giáo

- Chéo Giàn Giáo Phoenix có hai loại:

+ Chéo Giàn Giáo 1.96m, chống gãy dùng cho khung giàn giáo 1.7m và khung giàn giáo 1.53m

chéo 1.96m

+ Chéo Dàn Giáo 1.71m, chống gãy dùng cho khung dàn giáo 1.2m và khung giàn giáo 0.9m

chéo giàn giáo