Coppha Cột, Coffa Panel, Cốt pha định hình

Giá: Liên hệ

- Coffa cột

- Coffa panel

- Coppha định hình

- Coppha cột

Danh mục: Coppha

Công ty Phoenix chuyên cung cấp Coffa cột, Coppha panel, Coppha định hình. Coppha Phoenix có qui cách như sau: 

        
STT    Tên hàng    Mặt 2 ly, xương 2,5 ly
1    Copfa cột    150*600*55coffa cột
2    Copfa cột    150*1200*55
3    Copfa cột    150*1500*55
        
4    Copfa cột    200*600*55
      Copfa cột    200*900*55
5    Copfa cột    200*1200*55
6    Copfa cột    200*1500*55
      Copfa cột    200*1800*55
        
7    Copfa cột    250*600*55
7    Copfa cột    250*900*55
8    Copfa cột    250*1200*55
9    Copfa cột    250*1500*55
      Copfa cột    250*1800*55
        
10    Copfa cột    300*600*55
       Copfa cột    300*900*55
11    Copfa cột    300*1200*55
12    Copfa cột    300*1500*55
       Copfa cột    300*1800*55
        
13    Copfa cột    350*600*55
       Copfa cột    350*900*55
14    Copfa cột    350*1200*55
15    Copfa cột    350*1500*55coppha định hình
       Copfa cột    350*1800*55
        
       Copfa cột    400*600*55
16    Copfa cột    400*900*55
17    Copfa cột    400*1200*55
18    Copfa cột    400*1500*55
       Copfa cột    400*1800*55
        
19    Copfa cột    450*600*55
20    Copfa cột    450*1200*55
21    Copfa cột    450*1500*55
        
       Copfa cột    500*600*55
22    Copfa cột    500*900*55
23    Copfa cột    500*1200*55
24    Copfa cột    500*1500*55
       Copfa cột    500*1800*55
        
25    Copfa cột    550*600*55
26    Copfa cột    550*1200*55
27    Copfa cột    550*1500*55
        
28    Copfa cột    600*600*55
29    Copfa cột    600*1200*55
30    Copfa cột    600*1500*55
               
    V5*0,6m    
    V5*1,2m    
    V5*1,5m    

 


Sản phẩm khác