Cùm xoay

Công ty Phoenix phân phối Cùm Xoay, Cùm Cố Định, Khóa Giáo D49, Cùm 49 

- Cùm xoay có thể khóa được ống tròn từ D42 đến D49

cùm xoay