Giàn Giáo Nêm
Cây Chống Giáo Nêm 2.5m
Giàn Giáo Nêm Phoenix