CHỐNG RINGLOCK 2.5M, 5 TAI

giáo ringlock
prev
  • giáo ringlock
  • hệ giàn giáo ringlock
next

- Chống đứng giáo ringlock

- Hệ giáo chốn ringlock

 

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Cây chống giáo ringlock Phoenix cáo cấu tạo như sau: 

- Cây chống được làm từ thép ống D49, độ dày 2.0 hoặc 2.4mm, có 3 cụm hoặc 5 cụm tai giằng liên kết. Cây chống có chụp đầu để nối các cây với nhau. 

giáo ringlock

Hệ giàn giáo ringlock được sắp xếp thành kiện hàng gọn gàng rất dễ kiểm đếm, giao nhận hàng và lưu kho.