Thép hộp

   Công ty Phoenix cung cấp thép Hộp các loại cho các nhà thầu xây dựng: 

- Thép hộp đen 50x50x1.8ly, 2ly, 6m 

- Thép hộp kẽm 50x100x1.8ly, 2ly, 6m

- Thép hộp 40x40, thép hộp 40x80