QUI TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẢI TRỌNG GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

 QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẢI TRỌNG GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

1.      PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả các loại dàn giáo. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho dàn giáo phải được thực hiện trong những trường hợp sau:

– Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

– Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;

– Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

– Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng.

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCXD VN 296-2004: Dàn giáo các yêu cầu về an toàn.

3. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường tiến hành lần lượt theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật.

– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.

– Thử tải- Phương pháp thử.

– Xử lý kết quả kiểm định.

4. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH

Khi tiến hành kiểm định thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu về chế tạo, cải tạo, sửa chữa trung đại tu, lắp đặt, sử dụng phù hợp thiết kế kỹ thuật và các tiêu chuẩn có liên quan.

5. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH

5.1. Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa đơn vị kiểm định với cơ sở sử dụng thiết bị.

5.2. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:

Hồ sơ để kiểm tra ít nhất phải có:

– Hồ sơ kỹ thuật của dàn giáo (đối với việc cải tạo, sửa chữa có thêm hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa).

– Các kết quả thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện các kiến nghị của các lần thanh tra, kiểm tra, kiểm định trước (nếu có).

5.3. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và phư­ơng tiện để xác định các thông số kỹ thuật an toàn cho quá trình kiểm định.

5.4. Đảm bảo đủ phương tiện, tải trọng thử, trang bị bảo vệ cá nhân và quy trình, biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định.

6. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

6.1. Kiểm tra bên ngoài

Tiến hành trình tự theo các b­ước sau:

– Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần l­ưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của dàn giáo so với hồ sơ, lý lịch.

– Xem xét lần l­ượt và toàn bộ các cơ cấu, chi tiết, bộ phận của dàn giáo, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:

+ Kết cấu kim loại của dàn giáo, các mối hàn, mối ghép đinh tán, mối ghép bulông của kết cấu kim loại, sàn và che chắn.

+ Móc và các chi tiết của ổ móc.

+ Cáp và các bộ phận cố định cáp.

+ Ròng rọc, trục và các chi tiết cố định trục ròng rọc.

– Kết quả kiểm tra bên ngoài được coi là đạt yêu cầu nếu trong quá trình kiểm tra không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật.

6.2. Thử tải- Phương pháp thử:

– Thử tải dàn giáo đ­ược thực hiện theo các mục 4.3- TCXDVN 296- 2004.

– Thử tải đ­ược coi là đạt yêu cầu nếu sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các quy phạm kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng d­ư hoặc các hư­ hỏng khác.

7. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

7.1. Lập biên bản kiểm định, ghi kết quả kiểm định vào lý lịch

– Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng căn cứ theo chủng loại phải đ­ược lập theo đúng mẫu quy định tại quy trình này, trong biên bản phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung và tiêu chuẩn áp dụng khi tiến hành kiểm định, kể cả các tiêu chuẩn chủ sở hữu thiết bị yêu cầu kiểm định có các chỉ tiêu an toàn cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các TCVN ở mục 2 của quy trình này (khi thiết bị đ­ược chế tạo đúng với các tiêu chuẩn, các chỉ tiêu an toàn t­ương ứng).

7.2. Thông qua biên bản kiểm định

Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng phải đ­ược các thành viên tham gia kiểm định thống nhất và ký, trong đó bắt buộc phải có các thành viên:

– Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

– Chủ sở hữu hoặc ng­ười đ­ược chủ sở hữu uỷ quyền.

– Ng­ười chứng kiến kiểm định.

Sau khi thông qua biên bản, các thành viên trên ký tên, chủ sở hữu ký tên và đóng dấu vào biên bản. Cấp phiếu kết quả kiểm định.

7.3. Khi thiết bị được kiểm định không đạt yêu cầu, phải ghi rõ những nội dung không đạt và những kiến nghị cho chủ sở hữu biết và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tin tức khác

Đội ngũ hỗ trợ

Hotline

Hotline

0974 884 680
Tư Vấn

Tư Vấn

0902 976 858

Thống kê truy cập